Základnými dokumentmi každej renomovanej spoločnosti sú business (obchodný) a finančný plán, ktoré slúžia ako východiskové dokumenty pre ďalšie aktivity pri jednaní s bankami, investormi a inými inštitúciami.

Business (obchodný) plán obsahuje najmä zhodnotenie pozície na relevantnom trhu, potenciál produktu alebo služby, konkurenciu, atď. Obchodný plán slúži manažmentu na sformulovanie krokov a postojov v jednotlivých oblastiach chodu spoločnosti, ku ktorým bude potrebné pri realizácii projektu zaujať vhodný postoj a vyriešiť ich.

Finančný plán predstavuje finančné vyjadrenie projektu, obvykle extrapolované do 5 alebo 10-ročného horizontu. Finančný plán  jasne popisuje finančnú náročnosť projektu, výnosnosť a hlavné parameter investície ako ROI, ROE a IRR.

Manažérske poradenstvo 

Oceňovanie a finančný modeling

Korporátne oceňovanie je obvykle realizované niekoľkými metódami (ako stanovenie hodnoty na základe hodnoty aktív, bilančnej sumy alebo hodnoty značky a postavenia na trhu), avšak za najspoľahlivejšiu a najzaužívanejšiu kombináciu metód je považovaná metóda diskontovaných peňažných tokov a metóda trhového porovnania.

Metóda diskontovaných peňažných tokov je založená na výpočte peňažných tokov pre vopred určené časové obdobie a odhade ich vývoja po tomto období. Následne sa reálna hodnota spoločnosti vypočíta diskontovaním týchto peňažných tokov k dátumu ocenenia a upraví sa o výšku zadlženia, nedostatok alebo prebytok pracovného kapitálu, atď. Táto metóda predpokladá, že klient disponuje plánmi na niekoľko rokov dopredu, napríklad plány hospodárenia (výkazov ziskov a strát), plány investičných výdavkov, atď.  Vo všeobecnosti je táto metóda považovaná za najobjektívnejšiu metódu pre fungujúce spoločnosti.

Metóda trhového porovnania vychádza z identifikácie obchodovaných spoločností na trhu s podobným zameraním ako oceňovaná spoločnosť. Následne sa vypočítajú hodnotové pomerové ukazovatele týchto spoločností a po príslušných úpravách sa aplikujú na oceňovanú spoločnosť. Túto metódu využijeme ako podpornú metódu pri stanovení indikatívneho ocenenia.