Analýza dopytu predstavuje zhodnotenie aktuálneho a očakávaného dopytu po dokončení investície, a tým poskytuje východisko pre výber optimálneho variantu a rozsahu riešenia identifikovaného problému. Výsledky analýzy dopytu sú potrebné pre CBA.

Analýza dopytu obsahuje tieto časti:

  • Prognóza dopytu „zhora-nadol“reflektuje makroekonomickú predikciu vývoja ekonomiky, (vývoj podielu dopravného módu na celkových prepravných výkonoch a pod). Vychádza z pozorovaných trendov v  odvetviach v riešenom regióne;
  • Prístup k analýze dopytu „zdola-nahor“je založený na analýze, vyhodnotení a predikcii reálnych potrieb v danom regióne, požadovanej verejnej službe a pod. Odporúčaným nástrojom pre aplikáciu uvedeného prístupu je modelovanie, ktoré reflektuje zmenu správania v prípade realizácie investičných aktivít.